Tarihçe

Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 2004 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinden yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa Çalışmaları Merkezi adıyla kurulmuştur. Ancak, Eylül 2010 yılı itibariyle çalışma ve araştırma alanlarını genişletilerek uygulanabilir politikalar üretmeye odaklı çalışma yürüten ve Türkiye’nin dahil olduğu çevre coğrafyada meydana gelen tüm gelişmeleri araştırma alanına dahil eden Merkez, araştırma yelpazesini genişletmekte ve ilerletmektedir.

Hedeflerimiz

Merkezin araştırma konuları arasında AB kurumları ve izledikleri politikalar (genişleme politikası, komşuluk politikası, güvenlik ve savunma politikaları vs.) başı çekerken, Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Avrupa’da meydana gelen bölgesel gelişmeler ile, Türkiye-Yunanistan İlişkileri gibi spesifik konular, ayrıca bölgesel işbirliği, küresel yönetişim, güvenlik gibi daha geniş konu başlıkları da çalışma ve araştırma yelpazesine dahildir.

Merkez’in hedeflerini gerçekleştirmek için takip etmeyi planladığı konular şunlardır:​

a) Finansman sağlamak ve uzun vadede bunu devam ettirebilmek açısından sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi. Genç profesyoneller, lisans ve lisans üstü öğrenciler ve uzmanlar için eğitim seminerleri ve aynı zamanda Merkez’in ilgi alanına giren öncelikli konularda deneyimini arttırmak için araştırma projelerinin düzenlenmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

b) Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gibi üniversitenin ilgili fakülte ve bölümlerle arasındaki etkileşimin arttırılması.

c) Türkiye’deki diğer üniversitelerin ilgili araştırma merkezleri ve fakülte bölümleriyle ortak araştırma projeleri, seminerler ve konferansların düzenlenmesi.

d) Merkez’in uluslararası görünürlüğünü ve itibarını arttırmak amacıyla, uluslararası işbirliğini güçlendirecek benzer araştırma merkezleri, üniversiteler veya akademisyenlerin araştırılması ve ortak araştırma projeleri, proje önerileri ve toplantıları çerçevesinde ortaklıkların tesis edilebilmesi.

e) Merkez tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerin sonuçlarının yer aldığı yayın serilerinin çıkartılması.

f) Merkez’in faaliyet ve araştırma sonuçlarının üniversiteler ve kamuoyu ile paylaşılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Etkinlikler ve Mevcut Projeler

CIES gelecek hedefleri arasında uygulanabilir politikalar geliştiren araştırma merkezlerinden biri olarak tanınmak ve bu alanda çalışan kurumlar arasında önemli bir pozisyon kazanmak gelmektedir. Merkez uzun vadede güncel olaylar hakkında toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenleyerek bunların sonucunda ortaya çıkan yeni fikir, düşünce ve politikaları kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve akademik çevre ile paylaşmayı öncelikli hedef olarak belirlemiş ve çalışmalarını bu doğrultuda hızlandırmıştır.

Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), uygulamalı ve politika odaklı araştırmalar yürütmekte ve en önemli küresel jeostratejik konular hakkında tartışmayı teşvik etmektedir. CIES ekibi deneyimli bir müdür, 3 kıdemli yardımcı, 5 araştırma görevlisi, proje koordinatörü ve bir ofis yöneticisinden oluşmaktadır. Odak alanları güvenlikbölgesel işbirliğiyönetişimgençlik liderliği ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsamaktadır. Bunların yanısıra, coğrafî olarak Avrupa Birliği, Doğu Komşuluk, Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu transatlantik ilişkiler, Yunan-Türk ilişkileri ve Asya’ya odaklanmaktadır.

Bölgesel işbirliği için genç liderleri güçlendirmek amacıyla CIES, 2011 yılından bu yana Avrupa Komşularından önemli paydaşları ve genç profesyonelleri bir araya getiren yıllık “Uluslararası Komşuluk Sempozyumu”nu (INS) organize etmektedir. CIES, “INS” aracılığıyla 270 aktif genç lidere ulaşmıştır. CIES'in gençlik liderliği ve güvenliği konusundaki bir başka yıllık projesi, bölgesel işbirliği ve diyaloğu geliştirmek için 22-35 yaş arası Yunanlılar ve Türkleri 2015'ten beri bir araya getiren “Yunan-Türk Genç Liderler Sempozyumu Sempozyumu” (GTYLS) projesidir.

İyi yönetişim açısından CIES, Matra Programı kapsamında Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu'nun desteğiyle “İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” başlıklı yeni bir proje başlatmıştır. CIES, Sivil toplum uzmanlarının katılımıyla Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki üçgensel ilişkiyi desteklemek için 2016 yılında “Sınırlar ötesindeki STK İşbirliği” başlıklı projeyi hayata geçirmiştir. Ayrıca CIES, 2015 yılında İran ve Türkiye'de sivil katılım ve iyi yönetişim konusunda gençlerin ve kadınların yeteneklerini güçlendirmek için “İyi Yönetişim ve Sivil Katılım” aracılığıyla “İran ile Türkiye arasında Diyaloğun Geliştirilmesi” başlıklı projeyi hayata geçirmiştir.

Sürdürülebilir kalkınma, CIES için önemli bir araştırma ve çalışma alanı hâline gelmektedir. Yakın zamanda “Kalkınma Konuşmaları: Küresel Yaklaşım, Küresel Hedefler ve Yerel Çözümler” başlıklı yeni bir girişim başlatmıştır. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin her birisinde bir dizi periyodik tartışma şeklinde düzenlenecek ve aynı zamanda iş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa bir “SKP: Çok Paydaşlı Platform”un başlatılmasını da içermektedir. CIES aynı zamanda 2018'de “Uluslararası Kalkınma Akademisi”ni (IDA) düzenlemeyi planlamaktadır. “IDA” katılımcıları ilgili konularda eğiterek küresel kalkınma gündemleri ve SDG'ler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.“Türk Elitleri Türk Dış Politikasını ve Yunan Türk İlişkilerini Nasıl Görüyor”, “Doğu Akdeniz'de Quo Vadis”, “Bölgesel Güvenlik Uzmanlarından Öneriler” ve “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Geleceğe Yönelik Beklentiler” başlıklı araştırma projelerinin hepsi güvenlik odaklıdır. Ayrıca, CIES'in “Komşuluk Politika Belgeleri”, “Politika Özetleri” ve “CIES Yorumu” ile mevsimsel bültenler gibi yayın serileri bulunmaktadır.

İlgi Alanları:

H2020 çağrıları: Societal Challenges in particular the calls for “Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies” (Governance-01-2019, SU-GOVERNANCE-10-2019); “Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens” (SU-BES01-2019, SU-DRS01-2019); and TRANSFORMATIONS-08-2019.

Erasmus + çağrıları: Gençlik ve Yüksek Öğrenim Alanlarında Stratejik Ortaklıklar

COST European Cooperation in Science and Technology Call

Partner olarak: Projelerin tasarlanması ve uygulanmasına aktif katılım, araştırma, karşılaştırmalı bilgi analizi, etkinlik yönetimi, izlemesi ve takibi. 

YETKILI: Doçent Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Müdürü

dimitrost@khas.edu.tr , +902125336532-1605 / 4907cies.khas.edu.tr

PDF OLARAK INDIR